[IMAGE]
"ดูรายการต่อไป click ที่ช่องกรอบรายการ

แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง