Make your own free website on Tripod.com
[IMAGE]
Click ที่กรอบกลางจอภาพเพื่อดูข้อมูล --> ชื่อสกุลบุคคล หรือ หมายเลขทะเบียน

แผนกควบคุมบัตรบุคคลและยานพาหนะ กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง