Make your own free website on Tripod.com
[IMAGE]
เลือกดูรายการจากกรอบรายการ "อื่น ๆ" ------> "รหัสบัตร" หรือ "รหัสผู้บังคับบัญชา"

แผนกควบคุมบัตรบุคคลและยานพาหนะ กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง