Make your own free website on Tripod.com
ประวัติรับราชการ น.ท.สุชาติ ทองดี
Home

ทำไม? จึงเข้มงวดเรื่องทำบัตรผ่าน
การขอบัตรผ่านเข้า-ออก เขต ทอ.
การขับขี่ยานพาหนะในเขต ทอ.
กำหนดการปิด-เปิด ช่องทาง ทอ.
การขอใบอนุญาตประเภทบุคคล
การใช้ยานพาหนะในเขต บก.ทอ.
กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร
ส.ค.ส. พระราชทานสู่ชาวไทย
กองทัพอากาศของท่าน
Royal Thai Air Force Day
งบประมาณ กองทัพไทย ปี 41
นโยบาย ทอ. ปีงบประมาณ 41
ข่าวสารในกิจการของทหารไทย
มาร์ชสี่เหล่า และเพลงปลุกใจ
การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ สห.
โครงการ สขว.ทอ.

โทรศัพท์ฉุกเฉิน ทอ.
แจ้งเหตุด่วน, เหตุร้าย 191
เพลิงไหม้ 192
รถพยาบาลฉุกเฉิน 194
อากาศยานอุบัติเหตุ 196
พัน.สห.ทอ. 2-2197 - 9
ศูนย์รวมข่าวดับเพลิง 2-2126,7
ศูนย์รับแจ้งเหตุ ทอ.ทุ่งสีกัน 3-0065
สถานีดับเพลิงย่อยทุ่งสีกัน 2-2129, 3-0083
ศูนย์โทรศัพท์กลาง ทอ. 523-6151, 523-6161


กรมช่างโยธาทหารอากาศ


Supreme Command Headqurters
,
Royal Thai Armed Forces"

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง


Picture
Picture
Picture
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
 • มีหน้าที่
  - ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการลูกจ้างและทหารกองประจำการสังกัด สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศ
  ดอนเมือง
  - บริหารงานของสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองให้เป็นไปตามภารกิจที่รับมอบ
  - รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับสารวัตรทหาร การเรือนจำ การรักษาความสงบ การป้องกันและ
  รักษาสถานที่ราชการ รวมทั้งอากาศยาน ควบคุมการพักอาศัย การจราจร ควบคุมการผ่าน เข้า - ออก
  และการดับเพลิง และกู้ภัยอากาศยาน ณ ที่ตั้งของกองทัพอากาศดอนเมือง หรือที่ตั้งทางทหารอื่น ๆ
  ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๕๒๗ - ๒๕๓๐ พลอากาศตรี ปรีชา นนทรีย์
รักษาราชการ
ผู้บังคับบัญชาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

๒๔๙๑ - ๒๕๐๐ นาวาอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา

๒๕๐๐ - ๒๕๐๕ นาวาอากาศเอก กระแสร์ อินทร์รัตน์

๒๕๐๕ - ๒๕๐๘ พลอากาศเอก เทพ เกษมุติ
รักษาราชการ

๒๕๐๘ - ๒๕๑๔ พลอากาศตรี ชู สุทธิโชติ
รักษาราชการ

๒๕๑๔ - ๒๕๑๕ นาวาอากาศเอก ชาญชาย สังขเนตร

๒๕๑๕ - ๒๕๑๕ นาวาอากาศเอก สุพจน์ เทพกาญจนา

๒๕๑๕ - ๒๕๑๗ พลอากาศตรี ชู สุทธิโชติ
รักษาราชการ

๒๕๑๗ - ๒๕๑๘ พลอากาศตรี อัมพร คอนดี
รักษาราชการ

๒๕๑๘ - ๒๕๒๑ นาวาอากาศเอก วันชัย พิไลพงษ์

๒๕๒๑ - ๒๕๒๔ พลอากาศตรี วันชัย พิไลพงษ์
รักษาราชการ

๒๕๒๔ - ๒๕๒๖ พลอากาศตรี สนิท แย้มบุญชู
รักษาราชการ

๒๕๒๖ - ๒๕๒๗ นาวาอากาศเอก ปรีชา นนทรีย์


๒๕๓๐ - ๒๕๓๑ นาวาอากาศเอก เฉลิม เอี่ยมแจ้งพันธุ์

๒๕๓๑ - ๒๕๓๒ พลอากาศตรี เฉลิม เอี่ยมแจ้งพันธุ์
รักษาราชการ

๒๕๓๒ - ๒๕๓๓ นาวาอากาศเอก วีระพงษ์ สิงหเสนี

๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ นาวาอากาศเอก รังสรรค์ ทีขะระ

๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ พลอากาศตรี อมฤต จารยะพันธุ์

๒๕๓๕ - ๒๕๓๕ นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ นวลมณี

๒๕๓๕ - ๒๕๓๗ พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ นวลมณี

๒๕๓๗ - ๒๕๓๙ พลอากาศตรี ระเด่น พึ่งพักตร์

๒๕๓๙ - ปัจจุบัน พลอากาศตรี บุรีรัตน์ รัตนวานิช

Back to the Top or