[IMAGE]
"click ที่ช่องกรอบพิมพ์รายงาน "หมายเลข 1 - 6 และ 7 กับ 8"

แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง