[IMAGE]
"ดูรายการต่อไป click ที่ช่องกรอบรายการ

แผนกควบคุมบัตรบุคคลและยานพาหนะ กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง